Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Woof Playtime verwerkt van leners van spellen, cursisten, deelnemers of andere zakelijk betrokkenen. Als je een spel leent van of deelneemt aan een activiteit georganiseerd door Woof Playtime, of om een andere reden persoonsgegevens verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om de privacyverklaring door te lezen en te bewaren in je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Woof Playtime (zie artikel 9 voor contactgegevens). De functionaris klantenbeheer is bereikbaar via info@woofplaytime.nl.

2. Jouw gegevens

Wij respecteren de privacy van onze klanten en de overige bezoekers van onze website en zorgen ervoor dat al de, door jou aangeleverde, persoonlijke informatie door ons vertrouwelijk wordt behandeld met in acht neming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en daarom zal deze informatie nooit zonder jouw toestemming gedeeld worden met derden. Mocht je het niet eens zijn met de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan dan kun je hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

3. Welke gegevens verwerkt Woof Playtime en voor welk doel

3.1 In het kader van de zakelijke relatie tussen jou en Woof Playtime worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

3.1.1 voor- en achternaam

3.1.2 adresgegevens

3.1.3 telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen)

3.1.4 overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn tijdens activiteiten zodat daar tijdens die activiteiten rekening mee gehouden kan worden.

3.2 Woof Playtime verwerkt de in sub 3.1 genoemde persoonsgegevens in het kader van de gesloten overeenkomst(en) o.a. voor de volgende doeleinden:

3.2.1 je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over de zakelijke relatie tussen jou en Woof Playtime, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie

3.2.2 je naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Woof Playtime

3.2.3 je naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt om betalingen van activiteiten, borg, huur, en afgenomen diensten af te wikkelen

3.2.4 je naam, adresgegevens en e-mailadres worden gebruikt voor de facturering van de in de overeenkomst genoemde activiteiten en/of diensten.

3.3 Je naam, e-mailadres en telefoonnummer worden tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Woof Playtime en je te informeren over de ontwikkelingen van Woof Playtime.

4. E-mailberichtgeving (opt out)

Woof Playtime gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mailnieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Woof Playtime toe te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

5. Bewaartermijnen

5.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Woof Playtime passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Woof Playtime gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

6. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

6.1 Via de administratie van Woof Playtime kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Woof Playtime zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

6.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 3, kan je eveneens contact opnemen met de administratie via info@woofplaytime.nl.

6.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Woof Playtime je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Coördinator Informatieveiligheid van Woof Playtime.

6.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen worden gericht aan onze administratie via info@woofplaytime.nl.

7. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.

8. Contactgegevens

Volledige naam:Woof Playtime
Postadres:Valkenkamp 666, 3607 MR Maarssen
Telefoon:06 – 29 222 564
E-mail:info@woofplaytime.nl
Kamer van Koophandel:75604418
Coördinator Informatieveiligheid:M.J.R. Poth