Algemene Voorwaarden

Beste klant van mijn hondenspellenuitleen of deelnemer aan een van mijn activiteiten (zoals workshops, (privé)lessen, (online) cursussen of puzzeluurtjes): in deze algemene voorwaarden is vastgelegd wat jouw en mijn rechten en plichten zijn. Als je een spel leent van mijn hondenspellenuitleen of deelneemt aan een van mijn workshops, (privé)lessen of (online) cursussen en er is een probleem, neem dan even contact met me op. Dan zoeken we samen naar een oplossing.

Ter verduidelijking: als je deelneemt aan een online cursus of online (privé)les dan is het Nederlands consumentenrecht voor koop op afstand en het leveren van digitale diensten van toepassing.

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende vetgedrukt aangeduide termen steeds de hiernavolgende betekenis:

Woof Playtime: eenmanszaak gevestigd en kantoorhoudend te Maarssen (gemeente Stichtse Vecht) aan de Valkenkamp 666.

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Woof Playtime.

Activiteit: een activiteit die door Woof Playtime wordt aangeboden. Bijvoorbeeld (niet uitputtende lijst): (online) cursussen/(privé)lessen/workshops, puzzeluurtjes. Intellectuele Eigendomsrechten: alle intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede daaraan verwante rechten zoals rechten ten aanzien van knowhow en domeinnamen.

Lener: jij, degene die spellen leent bij de hondenspellenuitleen van Woof Playtime bij de Overeenkomst. Je bent definitief lener op de datum waarop je je eerste spel/de eerste spullen in ontvangst neemt.

Deelnemer: jij, die deelneemt aan een activiteit georganiseerd en/of gegeven door Woof Playtime. Je bent definitief deelnemer op de datum van ontvangst van de factuur van de Overeenkomst, of op de datum dat de activiteit die in de overeenkomst beschreven staat plaats vindt, afhankelijk van welke gebeurtenis het eerst voorkomt. 

Overeenkomst: de overeenkomst voor de hondenspellenuitleen tussen Woof Playtime en lener volgens de hieronder benoemde spelregels, en/of de overeenkomst voor de Activiteit tussen Woof Playtime en Deelnemer waarin de specificatie van die activiteit(en) zijn opgenomen.

Partij(en): Woof Playtime en/of lener/deelnemer

2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen Woof Playtime en Lener en/of Deelnemer. Eventuele algemene voorwaarden van de Lener/Deelnemer worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op de Overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen.

2.3 Woof Playtime is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Inhoudelijke wijzigingen worden direct van kracht. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden hebben geen effect voor een bestaande Overeenkomst.

2.4 Bij het inschrijven voor een Activiteit en/of bij het inschrijven als lid voor de hondenspellenuitleen accepteert de Lener/Deelnemer de Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring van Woof Playtime.

3. Totstandkoming overeenkomst

3.1 Offertes en aanbiedingen van Woof Playtime zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een geldigheidsduur is opgenomen. Wanneer geen termijn voor aanvaarding is opgenomen, vervalt de offerte altijd na verloop van een maand.

3.2 Indien de Deelnemer zonder een daaraan voorafgaande aanbieding aan Woof Playtime een Activiteit aanvraagt, is Woof Playtime pas aan deze Activiteit gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de Deelnemer heeft bevestigd.

3.3 Een offerte voor de levering van meerdere Activiteiten verplicht Woof Playtime niet tot levering van een deel van de Activiteiten in deze offerte tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

3.4 Aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en tarieven gelden niet automatisch voor het lenen van nieuwe spellen/spullen en/of nieuwe Activiteiten.

3.5 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst, dienen in eerste aanleg te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Woof Playtime gevestigd is.

4. De Activiteit

4.1 Woof Playtime verricht haar Activiteiten altijd volgens een inspanningsverplichting en zij geeft geen garantie ten aanzien van resultaten van haar dienstverlening.

4.2 Woof Playtime zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een professionele partij worden gesteld uitvoeren.

4.3 Alleen wanneer dat expliciet schriftelijk is bepaald in de Overeenkomst, geldt een overeengekomen termijn als fatale termijn. In alle andere gevallen geldt een overeengekomen termijn als indicatief.

4.4 Woof Playtime is gerechtigd tot uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten of fasen, waarbij ieder gedeelte of elke fase afzonderlijk kan worden gefactureerd.

4.5 Indien door ziekte of overmacht een Activiteit niet geleverd kan worden zal er in overleg met de Deelnemer een nieuwe datum voor de levering van de Activiteit afgesproken worden. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

4.6 Indien door ziekte of overmacht de Activiteit door Woof Playtime moet worden beëindigd dan wordt de resterende betaling aan de Deelnemer gerestitueerd.

5. Verplichtingen Lener/Deelnemer

5.1 De Lener/Deelnemer verplicht zich om aan Woof Playtime alle noodzakelijke gegevens te verschaffen en medewerking te verlenen die Woof Playtime nodig heeft om de Activiteiten en/of de hondenspellenuitleen te verrichten. Woof Playtime mag de werkzaamheden opschorten zo lang Lener/Deelnemer niet aan de verplichting in deze bepaling voldoet. Woof Playtime is nooit aansprakelijk voor enige schade en/of vertraging die is ontstaan door het niet, niet tijdig, of gebrekkig voldoen aan de in dit artikel bedoelde informatie- en medewerkingsplicht.

5.2 De Deelnemer dient zich voor de levering van een Activiteit bij verhindering tijdig of zo spoedig mogelijk af te melden.

5.3 De Lener dient, indien er geen contact is geweest over een verlenging van het geleende materiaal, het geleende spel van Woof Playtime na het verstrijken van de huurperiode zo spoedig mogelijk bij Woof Playtime in te leveren. Daarvoor neemt Lener contact op met Woof Playtime (zie artikel 11 voor contactgegevens) en/of zorgt Lener ervoor dat Woof Playtime contact op kan nemen met Lener door ervoor te zorgen dat de actuele contactgegevens van Lener bekend zijn bij Woof Playtime.  

5.4 Woof Playtime staat voor respectvol omgaan met de hond. Dit houdt in dat de hond niet gestraft wordt maar indien nodig rustig begrensd. Ongepast gedrag  ten opzichte van de hond zoals schelden of slaan wordt niet geaccepteerd. Als dit tijdens een Activiteit voorkomt zal Woof Playtime de betreffende Deelnemer daar eenmalig op aanspreken. Mocht dit gedrag hierna herhaald worden dan behoudt Woof Playtime zich het recht voor om de Activiteit direct te staken en een eventueel vervolg te annuleren. Indien de Activiteit hierom gestaakt werd wordt de ontvangen betaling niet geretourneerd aan de betreffende Deelnemer.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Deelnemen aan Activiteiten geschieden op eigen risico van de Deelnemer. Woof Playtime kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal, beschadiging of letsel, opgelopen op de locatie van de Activiteit en/of tijdens de uitvoering van de Activiteit inclusief de voorbereiding en afronding van die Activiteit.

6.2 Woof Playtime is ten tijde van het uitlenen van spellen niet aansprakelijk voor materiële schade of letselschade veroorzaakt bij het gebruik van een spel(-onderdeel) van de hondenspellenuitleen of door het gebruik van hulpmaterialen van spellen (b.v. opbergmateriaal). Woof Playtime aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook opgelopen tijdens het bezoek aan de ruillocatie.

6.3 Leners van spellen dienen ervoor te zorgen dat minderjarigen altijd onder toezicht van een volwassene spellen van Woof Playtime gebruiken. Woof Playtime is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan terwijl een minderjarige spellen van Woof Playtime gebruikte.

6.4 De (spel-)instructie, (online) cursus-/(privé)les/workshopmateriaal en adviezen van Woof Playtime zijn gebaseerd op kennis en ervaring. Dit leidt echter niet tot aansprakelijkheid van Woof Playtime. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.

6.5 De Deelnemer en Lener dient een WA-verzekering te hebben waarbij de hond meeverzekerd is. De Lener/Deelnemer dient zelf bij zijn/haar verzekeringsmaatschappij te informeren of dit voor zijn/haar verzekering geldt.

6.6 In overleg met Woof Playtime is het de Deelnemer toegestaan andere personen mee te brengen naar de Activiteit, doch uitsluitend op eigen risico. Deze toeschouwers dienen zich aan te passen aan de in deze voorwaarden genoemde gedragsregels en aanwijzingen van Woof Playtime te volgen.

6.7 Woof Playtime is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen; evenmin kan zij aansprakelijk worden gesteld voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door Woof Playtime georganiseerde Activiteiten.

6.8 Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee instructies, les- en cursusmateriaal gemaakt wordt, kan Woof Playtime niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, omissies of onvolkomenheden in de weergave van die gegevens op de website/Facebook/Instagrampagina.

7. Regels Hondenspellenuitleen

7.1 Om spellen te kunnen lenen meldt de Lener zich aan als lid. Dit kan door naam, adres, e-mailadres en (mobiel) telefoonnummer op de website www.woofplaytime.nl in te voeren en te verzenden, of door deze gegevens door te geven aan Woof Playtime ten tijde van een ruilmoment op een ruillocatie. Het lidmaatschap is gratis. Bij aanmelding als lid ontvangt de Lener een lidmaatschapsnummer.

7.2 Via de website kan de Lener op de pagina Spellen een spel reserveren. Hiervoor heeft de Lener een lidmaatschapsnummer nodig. Bij het reserveren dient de Lener aan te geven op welke locatie Lener het spel komt ophalen. De Lener ontvangt een mail waarin staat wanneer het spel opgehaald kan worden.

7.3 Op de website staan de ruillocaties van de hondenspellenuitleen aangegeven. Openingstijden van de ruillocaties in de nabije toekomst zijn aangegeven op de website bij  ‘Openingstijden Spellenuitleen’ en in het vastgezette bericht op de Facebookpagina van Woof Playtime. 

7.4 Bij het ophalen van een spel betaalt de Lener per spel een borg. Zie voor de hoogte van de borg onder kopje ‘Hondenspellenuitleen’ op pagina Tarieven van de website. Bij het ophalen van een spel wordt de huurperiode afgesproken. Zie voor het huurbedrag  onder kopje ‘Hondenspellenuitleen’ op pagina Tarieven van de website.

7.5 Na het verstrijken van de huurperiode brengt de Lener het spel terug. Als het spel schoon, compleet en onbeschadigd ingeleverd wordt krijgt de Lener de borg minus het huurbedrag terug. Neemt de Lener vervolgens een nieuw spel mee dan wordt ook voor dat spel een borg ingehouden. Netto betaalt de Lener dan alleen het huurbedrag van het ingeleverde spel, tenzij er een boete verrekend wordt.

7.6 Boete wordt ingehouden indien een spel te laat, niet compleet of beschadigd ingeleverd wordt. De boete voor te laat inleveren is afhankelijk van hoeveel dagen het spel te laat ingeleverd wordt. Zie voor de hoogte van deze boete onder kopje ‘Hondenspellenuitleen’ op pagina Tarieven van de website. Een spel is beschadigd als het spel(-onderdeel) niet meer in zijn oorspronkelijke functie gebruikt kan worden, dit ter beoordeling door Woof Playtime. De boete hiervoor is de totale borgsom, of, indien het een onderdeel betreft dat los ingekocht kan worden, de vervangingskosten van dat onderdeel. Een spel-(onderdeel) is niet compleet als een of meer onderdelen, zoals aangegeven op de spelbeschrijving bij ‘controle bij inleveren’, niet wordt aangetroffen bij het inleveren. De boete hiervoor is de totale borgsom, of, indien het een onderdeel betreft dat los ingekocht kan worden, de vervangingskosten van dat onderdeel.  Indien dit spel(-onderdeel) later alsnog ingeleverd wordt wordt de ingehouden boete geretourneerd. Als de opbergbox waarin het spel aangeboden wordt beschadigd ingeleverd wordt worden vervangingskosten voor deze opbergbox in rekening gebracht.

7.7 Als de Lener een spel terugbrengt vóór de afgesproken huurperiode verstreken is dan wordt het hele huurbedrag berekend.

7.8 Verlengen van de huurperiode van een spel is mogelijks tenzij het spel door een andere Lener gereserveerd is. Het reserveren van een spel is gratis. Een Lener kan maximaal 2 spellen tegelijk reserveren. Een reservering vervalt als het gereserveerde spel beschikbaar is maar niet door Lener binnen 2 weken opgehaald wordt.

7.9 Een Lener mag maximaal 3 spellen tegelijk lenen. Voor elk geleend spel dient borg betaald te worden.

7.10 Indien een Lener aan het einde van de huurperiode een spel niet kon inleveren doordat Woof Playtime afwezig was op een via de website of Facebook gepubliceerde ruillocatie gedurende het gehele via de website of Facebook gepubliceerde ruilmoment, dan schuift de einddatum van de huurperiode van dat spel zonder extra kosten voor de Lener door naar het eerstvolgende ruilmoment op die ruillocatie.

7.11 Leners worden door Woof Playtime niet geattendeerd op de inleverdatum van een door hen van Woof Playtime gehuurd spel.

8. Inschrijving en Betalingen voor een Activiteit

8.1 Inschrijving is geen garantie voor deelname aan een Activiteit. Er wordt ingeschreven op volgorde van binnenkomst. Na verwerking van het inschrijfformulier ontvangt de deelnemer een bevestiging van inschrijving.

8.2 Door inschrijving verplicht de deelnemer zich tot betaling van het volledige bedrag

8.3 Betaling van een Activiteit behoort voldaan te zijn vóór of ten tijde van het starten van de Activiteit. Een inschrijving is pas definitief indien de betaling ontvangen is.

8.4 Restitutie is alleen mogelijk als een annulering voor een Activiteit meer dan 7 dagen voor aanvang van de Activiteit ontvangen is. Als de Deelnemer te laat annuleert kan een vervanger gestuurd worden.

8.5 Woof Playtime behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen een Activiteit te annuleren. De ingeschreven Deelnemers ontvangen hierover uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de Activiteit bericht; reeds betaalde gelden worden dan binnen veertien dagen teruggestort. Tevens behoudt Woof Playtime het recht om tijd, plaats en indeling van de Activiteit te wijzigen.

8.6 Bij tussentijds stoppen met een Activiteit door Deelnemer is restitutie van de betaling niet mogelijk tenzij er sprake is van een uitzonderlijke situatie. Dit ter beoordeling van Woof Playtime.

8.7 Deelnemer laat zijn/haar hond goed uit voor aanvang van een Activiteit, en ruimt de poep van zijn/haar hond op op de locatie van de Activiteit en op de openbare weg in de nabijheid van de locatie van de Activiteit.

8.8 Deelnemer neemt voldoende beloningsvoertjes mee, het liefst in verschillende smaken. De voertjes dienen klein van formaat te zijn zodat de hond niet hoeft te kauwen (formaat ‘hap-slik-weg’).

8.9 Alle honden dienen te allen tijde aangelijnd te zijn, tenzij anders aangegeven. Gebruik een gemakkelijk in de hand liggende vaste lijn van maximaal 1,5 meter. De hond dient een passende halsband of tuig te dragen. Een slipketting is niet toegestaan.

8.10 Het gebruik van spelmateriaal of hulpmiddelen is alleen toegestaan onder begeleiding van Woof Playtime. Dit om letsel te voorkomen.

8.11 Deelnemers dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de Activiteit aanwezig te zijn bij de afgesproken locatie van de Activiteit.

8.12 Alle aan de Activiteit deelnemende honden dienen de voor de leeftijd van de hond juiste inentingen te hebben ontvangen, of titerbepalingen te hebben ondergaan. Bewijs daarvan kan door Woof Playtime opgevraagd worden.

8.13 Als de hond loops of lichamelijk niet in orde is, dient de Deelnemer voor aanvang van de Activiteit met Woof Playtime te overleggen of de Activiteit gevolgd kan worden. Indien de Deelnemer en Woof Playtime niet tot overeenstemming kunnen komen over het volgen van de Activiteit zal op kosten van de Deelnemer een dierenarts geraadpleegd worden.

8.14 Indien door ziekte of overmacht aan de kant van Woof Playtime de Activiteit geen doorgang kan vinden dan wordt de resterende betaling na aftrek van administratiekosten aan de Deelnemer gerestitueerd.

8.15 Indien door ziekte of overmacht aan de kant van Deelnemer en/of zijn/haar hond de Activiteit geen doorgang kan vinden dan kan na overleg van een doktersverklaring cq dierenartsverklaring de kosten van (de resterende) Activiteiten vanaf het moment van overlegging gerestitueerd worden. Het betreft hier dan het activiteitenbedrag na aftrek van de al gevolgde activiteitenonderdelen.

8.16 Woof Playtime heeft het recht een Deelnemer en zijn/haar hond voor een Activiteit te weigeren als blijkt dat de informatie die de Deelnemer ten aanzien van de Activiteit aan Woof Playtime verstrekt heeft niet klopt.

8.17 Indien een Deelnemer aan een Activiteit zonder voorgaand overleg met meer dan één hond verschijnt heeft Woof Playtime het recht de Deelnemer te verzoeken de extra hond(en) van de activiteitenlocatie te verwijderen. Indien de Deelnemer niet op dit verzoek ingaat heeft Woof Playtime het recht de Deelnemer de toegang tot de Activiteitenlocatie te ontzeggen en/of de Activiteit te staken. Indien de Activiteit hierom gestaakt wordt ontvangt de betreffende Deelnemer de ontvangen betaling niet retour.

9 Acties

9.1 Acties en tegoedbonnen kunnen niet gestapeld worden: een actie van een bepaald type kan door een Deelnemer/Lener maar één keer voor dezelfde soort activiteit/dienst ten gelde gemaakt worden. Als de geldigheidstermijn van de actie/tegoedbon verlopen is vervalt de actie/tegoedbon. Acties en tegoedbonnen kunnen niet ingewisseld worden voor contant geld.

10 Klachtenprocedure

Algemeen

Dit is een protocol voor de klachtenbehandeling voor Woof Playtime.
Woof Playtime is er bij gebaat haar diensten zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van haar klanten. Daarom horen wij het graag als er iets niet naar wens verloopt. Ten eerste om de fout te kunnen herstellen, ten tweede omdat wij onze richtlijnen dan – zonodig – kunnen bijsturen om onze dienstverlening voor de toekomst te verbeteren.

Definitie van een klacht

Een klacht is een uiting van ontevredenheid ten aanzien van een dienst van Woof Playtime.

Algemene richtlijnen

Klachten worden geregistreerd en binnen 2 weken in behandeling genomen. Indien een klacht niet direct afdoende behandeld kan worden, dan ontvangt u binnen deze periode van 2 weken informatie over de verwachte wijze en tijdsduur van afhandeling.
U mag verwachten dat Woof Playtime de voortgang van de afhandeling bewaakt; het is de taak van Woof Playtime om dit u ook als zodanig te laten ervaren.

Uitgangspunten bij het afhandelen van uw klacht zijn:
• snelle behandeling en herstel van fouten
• duidelijke informatie over het betreffende onderwerp
• respect, openheid en hulpvaardigheid.

Klachten zijn voor Woof Playtime een waardevolle bron van informatie met betrekking tot:
• de kwaliteit van het functioneren
• het beeld dat de buitenwereld over het functioneren van Woof Playtime heeft.

Mondelinge klachten

Als u een mondelinge klacht indient, wordt deze klacht – indien mogelijk – direct mondeling met u afgehandeld door een bevoegde vertegenwoordiger van Woof Playtime. Is dit niet mogelijk, dan wordt er korte tijd later door ons contact met u opgenomen, nadat – indien wenselijk – overleg is gevoerd.
Uw klacht wordt altijd geregistreerd. U kunt in overleg met een bevoegde vertegenwoordiger van Woof Playtime een schriftelijke bevestiging van een mondeling antwoord ontvangen.

Schriftelijke klachten

Klachten zijn schriftelijk in te dienen op het postadres van Woof Playtime (zie  artikel 11 voor contactgegevens), en per e-mail op het e-mailadres info@woofplaytime.nl. Vermeld daarbij als onderwerp ‘klacht’.

U krijgt binnen 14 dagen na ontvangst van uw schriftelijke klacht een brief of e-mail met een officiële reactie. Mocht dit niet te verwezenlijken zijn, dan ontvangt u binnen deze termijn van 2 weken een ontvangstbevestiging met informatie over de verdere afhandeling. De klacht wordt geregistreerd.

11. Contactgegevens

Volledige naam:Woof Playtime
Postadres:Valkenkamp 666, 3607 MR Maarssen
Telefoon: 06 – 29 222 564
E-mail:info@woofplaytime.nl
Kamer van Koophandel:75604418
Klachtenfunctionaris:M.J.R. Poth